Kullanım Şartları

milliemlak.org sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma/inceleme sonuçları, görüş, öneri ve yorumlar güvenilirliğine inanılan/güvenirliliği kabul edilen kaynaklardan temin edilen bilgiler dikkate alınarak genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sayfalarda yer alan bilgiler ve doğrulukları MEKDER Yönetimi ya da üyeleri tarafından garanti edilmemekte olup bunlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zarardan ve her ne şekilde olursa olsun uğranabilecek zarardan dolayı MEKDER Yönetimi ve üyeleri sorumlu tutulamaz.

Kapat
Soru Gönder      
Soru Başlığı:
İçerik:
Üye Girişi          Henüz üye değilseniz kayıt olun.
Kullanıcı Adınız:
Şifreniz:
Email Adresiniz:
KAYIT OL          Üye iseniz giriş yapabilirsiniz.
Kullanıcı Adınız:
Şifreniz:
Şifreniz Tekrar:
E-Posta Adresiniz:
Adınız ve Soyadınız:
Doğum Tarihiniz: (örn:21.12.1952)
Mesleğiniz:

Mevzuat : İçerik

2008/12 SAYILI MİLLİ EMLAK GENELGESİ (ORMAN VE 2/B BİLGİSİ)

Tür: Milli Emlak Genelgeleri

Konular: Tahsis, Kira, İrtifak Hakkı Tesisi, Taşınmaz Satışı (Genel Satış), Devir-Terk, Orman

Tarih: 30.10.2008

Durum: Yürürlükte

Eklenme Tarihi: 30.10.2008

İçerik:

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı       : B.07.0.MEG.0.9/3245-10643/55805                                                                                          30.10.2008

Konu       : Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli birimlerince

                istenilen inceleme (tespit) bedeli hakkında

GENELGE

(2008/12)

Bazı Valilikler (Defterdarlıklar) tarafından Bakanlığımıza gönderilen yazılarda özetle;

Gerek Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici taşınmazların idari yoldan Hazine adına tescil ettirilmesi, gerekse tapuda Hazine adına kayıtlı taşınmazların çeşitli şekillerde (satış, irtifak hakkı tesisi, kiralama, tahsis, vb. amaçlarla) değerlendirilmeleri amacıyla Valiliklerince (Defterdarlık) yapılacak işlemlerden önce, bu taşınmazların 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre orman sayılan yerlerden veya bu Kanunun 2 nci veya 2 nci maddesinin (B) bendi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olup olmadıklarının ya da 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp kalmadıklarının, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanun ile değişik 7 nci maddesi uyarınca bildirilmesinin ilgili Orman İşletme veya Orman Bölge Müdürlüklerinden istenildiği,

Orman Bölge veya Orman İşletme Müdürlüklerinden cevaben alınan yazılarda; 18/11/2003 tarihli ve 25293 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5/11/2003 tarihli ve 4999 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 12 nci maddesine eklenen fıkrada yer alan; "Orman kadastrosu ve 2 nci madde uygulamaları yapılıp kesinleşmiş ormanlarda, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca orman sınırlarının arazi üzerine aplikesi talepleri her yıl Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Çevre ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenen tarifeler üzerinden ücreti karşılığı yapılır." hükmü gerekçe gösterilmek suretiyle, anılan taşınmazlara ilişkin aplikasyon ve harita bedeli ödenmesinin istenildiği,

Belirtilerek, konu hakkında yapılacak işlemler sorulmuştur.

Bunun üzerine, Bakanlığımızca Çevre ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) yazılan değişik tarihli yazılarımız ile; 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanun ile değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle gönderilir ve görüş yazıları en geç iki ay içinde cevaplandırılır. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır. İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın ve herhangi bir ücret, bedel ve gider karşılığı talep edilmeksizin ilgili kuruluşlarca talebi izleyen iki ay içinde yerine getirilir." hükmü de belirtilmek suretiyle, konu hakkında yapılan işlemlerin kamu hizmeti gereği olduğu, Hazineye ait ve bir kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmazlar ile atıl vaziyette bulunan Hazineye ait taşınmazların çeşitli şekillerde (satış, irtifak hakkı tesisi, kiralama, tahsis vb. amaçlarla) değerlendirilmesi işlemlerinin, izlenen ekonomi politikası ve acil eylem planında önem arz ettiği hususları da dikkate alınarak, bu tespit işlemlerinden herhangi bir ücret talep edilmemesi hususunda gerekli düzenlemenin yapılması ve taşra teşkilatlarına duyurulması istenilmiştir.

Bu yazılarımıza Çevre ve Orman Bakanlığından (Orman Genel Müdürlüğü) cevaben alman yazılarda özetle;

Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerde, görüş talep edilen taşınmazın kesinleşen orman sınırlarına göre durumunun tespiti için bilfiil araziye aplikesi talebi yapılıyor ise, bu işlemler 18/11/2003 tarihli ve 25293 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5/11/2003 tarihli ve 4999 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 12 nci maddesine eklenen fıkra hükmü kapsamında kaldığından, bu Kanun hükmü gereğince, Bakanlıkları (Orman Genel Müdürlüğü) taşra birimlerince ücret talep edildiği,

Bakanlığımızın taşra birimlerinin bu konulara ilişkin taleplerinin; "arazi üzerinde aplikasyon" işlemini ihtiva etmemesi, aplikasyon yapılmasından ziyade taşınmazın kesinleşen orman sınırlarına göre durumlarının tespit edilmesinin istenilmesi veya aplikasyon işleminin taşra birimlerimizce yapılması durumunda" Bakanlıkları (Orman Genel Müdürlüğü) taşra birimlerince hiçbir ücret talep edilmeksizin karşılanması gerektiği,

Bildirilmiştir.

Buna göre, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici taşınmazların idari yoldan Hazine adına tescil ettirilmesi ve Hazine adına kayıtlı taşınmazların çeşitli şekillerde (satış, irtifak hakkı tesisi, kiralama, tahsis, vb. amaçlarla) değerlendirilmesi işlemleri sırasında, bu taşınmazların 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesi uyarınca orman sayılan yerlerden olup olmadıklarının, bu Kanunun mülga 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi, mülga 2896 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin (B) bendi ve halen yürürlükte olan 3302 sayılı Kanunla değişik 2 maddesinin (B) bendi uyarınca Hazine adına orman sınırlan dışına çıkarılan yerlerden olup olmadıklarının ya da 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp kalmadıklarına ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) taşra teşkilatından yapılacak taleplerde;

1) Zorunlu olmadıkça bu taşınmazların zemine aplikesinin talep edilmemesi, bu taşınmazların kesinleşen orman sınırlarına göre 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesi uyarınca orman sayılan yerlerden olup olmadıklarının, bu Kanunun mülga 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi, mülga 2896 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin (B) bendi ve halen yürürlükte olan 3302 sayılı Kanunla değişik 2 maddesinin (B) bendi uyarınca Hazine adına orman sınırlan dışına çıkarılan yerlerden olup olmadıklarının ya da 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp kalmadıklarının bildirilmesinin istenilmesi,

2) Bu taşınmazların zeminde aplike edilmesinin gerekmesi durumunda, 6831 sayılı Orman Kanununun 12 nci maddesine 4999 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile eklenen üçüncü fıkra hükmü gereği talep edilen aplikasyon bedelinin ödenmesi,

Hususlarında bilgilerini, gereğini ve bu Genelge ve eklerinin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

SİZLERDEN GELEN SORULAR

Merak ettiklerinizi bu bölümde sorabilir, daha önceden sorulmuş soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

» Sorularınızı Göndermek İçin Tıklayınız
» Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız

FOTO GALERİ