Mile Kontrolörlüğü

TARİHÇE

13.06.1933 tarihinde yürürlüğe giren 2265 sayılı “1452 Numaralı Kanuna Merbut 2 Numaralı Cetvelin Maliye Teşkilatına Ait Kısmının Tadili Ve Bir Kısım Vazifelerin Sureti İfası Hakkında Kanun” ile; İstanbul Vilayeti Maliye Teşkilatı özel olarak düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle, Maliye teşkilatında İstanbul’da görev yapmak üzere ilk defa Vilayet Emlak Müdürlüğü emrinde Emlak Müfettişi unvanlı üç adet kadro ihdas edilmiştir. Söz konusu Kanuna bağlı (A) Cetvelinde yer alan bilgilere göre, bu kadrolardan biri 7’nci dereceli ve 55 lira maaşlı, diğer ikisi de 8’inci dereceli ve 45 lira maaşlı olarak belirlenmiştir.

Daha sonra 30.05.1934 tarihinde kabul edilen 2473 sayılı “Maliye Vekaleti Kadrolarında Tadilat Yapılması Hakkında Kanun” ile; İstanbul Vilayet Emlak Müdürlüğü bünyesinde ihdas edilen üç adet Emlak Müfettişi kadrosu kaldırılarak, aynı unvan, sayı, derece ve maaş tutarı esas alınmak suretiyle Bakanlık merkezindeki Milli Emlak Müdürlüğü bünyesine dahil edilmiştir.

29.05.1936 tarihinde kabul edilen 2996 sayılı “Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” ile; yukarıda bahsedilen her iki kanun da yürürlükten kaldırılarak, Maliye Bakanlığının merkez, vilayetler ve ilçeler teşkilatı ile İstanbul Maliye Teşkilatı yeniden tanzim edilmiştir. Anılan Kanunun 13’üncü maddesinde, merkez teşkilatına bağlı daireler arasında sayılan Milli Emlak Müdürlüğünün görevleri düzenlenmiş; merkez ve vilayetler kadrosunun gösterildiği Kanuna bağlı cetvelin Milli Emlak Müdürlüğü merkez kadroları bölümünde de, ilk defa Milli Emlak Kontrolörü unvanlı üç adet kadro tahsis edilmiştir. Bu kadrolara ait derece ve maaş tutarları ise, Emlak Müfettişi unvanlı kadrolar için belirlenen şartlarda olduğu gibi biri 7’nci dereceli ve 55 lira maaşlı, diğer ikisi de 8’inci dereceli ve 45 lira maaşlı olarak belirlenmiştir. Daha sonra kabul edilen 30.06.1939 tarihli ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun ile; bu kadrolara ilişkin maaş tutarları 60 ve 50 lira olarak değiştirilmiştir.

Yapılan bu yasal düzenlemeler çerçevesinde, 27.09.1940 tarihinde 547 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği eki olarak yayımlanan Milli Emlak Kontrolörlerine Mahsus Muvakkat Talimatname ile; milli emlak kontrolörlerinin görev ve yetkileri ile teftiş ve tahkik esasları düzenlenmiş, 550 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde de Milli Emlak Teftiş Rehberi yayımlanmıştır.

Osmanlı döneminde ilk defa 1908 yılında Emlaki Emiriye Müdürlüğü olarak Bakanlık merkez teşkilatına bağlı daireler arasında yer alan, Cumhuriyet döneminde ise 1927-1929 tarihleri arasında Emlaki Milliye Müdüriyeti olarak adlandırılan Milli Emlak Müdürlüğü, 10.08.1942 tarihli ve 4286 sayılı “Maliye Teşkilatına Dair 2996 Sayılı Kanun ile Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki Kanunlara Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Milli Emlak Umum Müdürlüğü, 29.05.1946 tarihli ve 4910 sayılı “Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 2996 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun” ile de Milli Emlak Genel Müdürlüğü haline getirilmiştir.

13.07.1948 tarihli ve 697 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile; 547 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ ekinde yayımlanan Milli Emlak Kontrolörlerine Mahsus Muvakkat Talimatnamenin yürürlükten kaldırıldığı ve yerine, Genel Tebliğ ekinde yer alan Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliği’nin konulduğu belirtilmiştir.

Bilahare, 25.10.1975 tarihli Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Yönetmeliği ile, önceki yönetmelik yürürlükten kaldırılmış; 03.04.1977 tarihli ve 15898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Yönetmeliği ile de, bu yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İlga olan bu en son yönetmelikle; Milli Emlak Kontrolörlerinin mesleğe alınmaları, meslek içinde yetişme ve yükselmeleri, görev ve yetkileri, hakları, Bakanlık, diğer daire ve kuruluşlarla ilişkileri, meslek içinde uyulacak esaslar düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 3’üncü maddesi uyarınca; Milli Emlak Kontrolörleri, Maliye Bakanı adına görev yapar ve Milli Emlak Genel Müdürü tarafından yönetilirler. Genel Müdür bu yönetimi, bir kontrolörün başkanlığında kurulacak Kontrolörler Kurulu Başkanlığı eliyle yürütür. Kontrolörler Kurulu Başkanlığı ise, bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile bir büro amiri ve memurlarından oluşmaktadır.

14.02.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 178 sayılı “Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile; 2996 sayılı Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile bu Kanuna ek kanunlar ve değişikliklerinin bu KHK ile düzenlenen hususlara ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılarak, Bakanlığın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir.

484, 516 ve 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değiştirilen ve adı “Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” olarak düzenlenen 178 sayılı KHK’nin, 13’üncü maddesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri belirtilmiş, 43’üncü maddesinin (a) bendinde de, Bütçe ve Mali Kontrol, Muhasebat, Gelirler, Milli Emlak, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlükleriyle Bakanlıkça uygun görülecek birimlerde kontrolör çalıştırılabileceği ve Kontrolörlerin, bağlı bulundukları genel müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak; teftiş, inceleme ve soruşturma işleriyle kanunlar ve diğer mevzuatla kendilerine verilen görevleri yapacağı öngörülmüştür.

Sonuç itibarıyla, Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlarının en eskilerinden birisi konumunda olan e. Milli Emlak Kontrolörlerinin, mesleğe giriş koşulları ve çalışma düzeni  aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

MESLEĞE GİRİŞ

Kontrolörlüğe Giriş ve Sınavlar:

Millî Emlâk Kontrolörlüğüne sınavla stajyer kontrolör olarak girilir.

Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanabilmek için ise, “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)” ve “Giriş” sınavlarında başarılı olmak şarttır. Sözü edilen bu sınavlar yapılmadan, dışarıdan atama suretiyle Stajyer Milli Emlak Kontrolörü alınamaz.

 • Kamu Personel Seçme Sınavı:

Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü giriş sınavına katılabilmek için, öncelikle 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan sınavda, KPSS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurulun belirttiği şartları haiz olmak gerekmektedir.

 • Giriş Sınavı:

KPSS’na girmiş ve Bakanlıkça belirlenecek bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olan adaylardan, aşağıdaki bölümde açıklanan Giriş Sınavı Koşullarını taşıyanlar, Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü Giriş Sınavına katılmak için başvuruda bulunabilirler. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü giriş sınavına katılma koşulları, istenecek belgeler, son başvuru tarihi, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemleri, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile belirlenen KPSS taban puanı ve gerekli görülen diğer bilgiler Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.

Giriş Sınavı Koşulları:

Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğü Giriş Sınavına katılabilmek için:

 1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak olan KPSS sınavında, Bakanlıkça belirlenecek bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
 3. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer belge ve bilgileri Başkanlığa vermiş bulunmak,
 4. Kontrolörlüğün gerektirdiği karakter ve niteliklere sahip olmak, (Bu husus Başkanlıkça Kontrolörlere yaptırılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır.)
 5. Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,
 6. Daha önce Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğü Giriş Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,
 7. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

gerekir.

Adaylar sınava giriş koşulları ile ilgili belgeleri, Eleme Sınavı için başvuru esnasında Personel Genel Müdürlüğüne vermemişlerse, Giriş Sınavına başvuru esnasında Başkanlığa verirler. Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, sağlık durumu itibariyle yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduklarını tam teşekküllü bir resmi sağlık kurumundan alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelerler.

Giriş Sınavına Başvuru:

Sınava girmek isteyenler, Kurul Başkanlığından, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarından, İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerinden veya İnternet üzerinden www.milliemlak.gov.tr adresinden temin edecekleri iş talep formunu eksiksiz olarak doldurup, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına şahsen veya posta aracılığıyla başvururlar.

 1. KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği,
 2. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,
 3. Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş bulunduğunu gösterir resmi belgenin aslı veya onaylı örneği,
 4. Yüksek öğrenim diploma veya bitirme belgesi veya onaylı örneği,
 5. Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair bütün klinik muayene sonuçlarını gösterir resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu, (rapor yazılı sınavdan sonra, sözlü sınavdan önce de verilebilir.)
 6. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi (Bu belge yazılı sınavdan sonra, sözlü sınavdan önce de verilebilir.)
 7. 4 adet vesikalık fotoğraf,

Son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar teslim edilmeyen veya posta ile ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz.

Sınav Yerleri ve Sınava Giriş Belgesi:

Aranan nitelikleri haiz istekliler yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınav Ankara’da (lüzumlu görüldüğü takdirde İstanbul ve İzmir’de), sözlü sınav ise Ankara’da yapılır.

Yazılı sınavda başarı gösteremeyenler sözlü sınava alınmazlar.

Sınava gireceklere fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belgenin gösterilmesi şarttır.

Giriş Sınavı Konuları:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda gösterilen konu gruplarından yapılır.

 • Maliye;

a) Genel maliye teorisi,

b) Maliye politikası,

c) Vergi hukuku,

d) Bütçe,

e) Kamu Maliyesi,

 • İktisat;

a) Genel iktisat teorisi,

b) Para, banka, kredi ve konjonktür,

c) Millî gelir, istihdam, dış ticaret,

d) Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,

 • Hukuk;

a) Anayasa hukuku,

b) Medenî hukuk (Aile hukuku hariç),

c) Borçlar hukuku,

d) İdare hukuku (Genel esaslar ve idari yargı),

e) Ceza hukuku (Genel esaslar),

f) Ticaret hukuku (Genel esaslar, kıymetli evrak ve şirketler hukuku),

 • Muhasebe;

Genel Muhasebe.

 • Finans Matematiği

a) Ticari Matematik

b) Mali Matematik.

Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

Giriş Sınavında tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür.

Yazılı sınavda başarılı olmak için, sınav gruplarının her birinden alınan notların 50’den, not ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır ve sınavı kazananlar, adreslerine yapılacak tebligatla sözlü sınava çağrılırlar.

Sözlü sınavı başarmış olmak için, bu sınavda alınan notun 65’ten aşağı olmaması gerekir.

Giriş Sınavı notu, yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tesbit edilir ve başarı sırasına göre liste halinde uygun yerlere asılarak ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazananlara, Başkanlık tarafından gerekli tebligat yapılır.

Aynı giriş sınavında başarılı olanların Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğüne tayinleri, sınavdaki başarı sırasına göre yapılır.

Sınavı Kazananların Fazla Olması:

Sınavı kazananların sayısı alınmak istenenden fazla olursa, ortalama notu üstün olanlar derece sırası ile seçilir ve diğerleri için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

Tekrar Sınava Girebilme:

Giriş Sınavına en çok iki defa girilebilir. İki kez bu sınava girdiği halde başarılı olamayanlar, sonraki sınavlara kabul edilmezler.

Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğü ve Yeterlik Sınavı:

Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğü dönemi üç yıldır. Staj, kıdemli Kontrolörlerin yanında yapılır. Birinci yılın sonunda uygun görülenlere inceleme ve teftiş yetkisi verilir. Staj döneminden sonra yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda başarı gösterenler, Bakanlık Onayı ile Kontrolörlüğe atanırlar.

Sınavda başarı gösteremeyenler, meslekten çıkarılır. Bunlara, istedikleri ve durum müsait olduğu takdirde, Maliye Teşkilatında başka görevler verilebilir.

Yeterlik Sınavı Konuları:

Yeterlik sınavı, aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılır;

 • Mevzuat;

a) Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konular,

b) Kanunlar;

– 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

– 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

– 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

– 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,

– 818 sayılı Borçlar Kanunu,

– 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun,

– 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,

– 3402 sayılı Kadastro Kanunu,

– 2644 sayılı Tapu Kanunu,

– Vergi Kanunları (Genel Esaslar),

– Diğer Kanunların Millî Emlâk’ı ilgilendiren hükümleri,

 • Denetim, İnceleme, Soruşturma ve Memurlar Hakkında Tahkikat Usulleri;

a) Millî Emlâk işlemlerinin denetim ve kontrol usulleri,

b) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

d) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun soruşturma ile ilgili kısımları,

e) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun memur suçlarına ait hükümleri,

 • Günün Ekonomik ve Hukuki Sorunları.
 • Finans Matematiği ve Gayrimenkul Değerleme Esasları.

Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi:

Yeterlik sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notları ile üç yıllık staj dönemindeki yetişme genel notundan oluşur.

Yazılı ve sözlü sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda, konu gruplarının her birinden ayrı ayrı en az 60 puan alınması ve yazılı sınav notu ortalaması ile tek not olarak verilen sözlü sınav notunun, en az 65 olması zorunludur.

Yetişme genel notu ise, yapılmışsa, aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notların ortalaması alınarak tesbit edilir.

 1. Seminer notu (Stajyerlerin, hizmet içi eğitim seminerleri sonunda aldıkları notlar ortalaması),
 2. Denetim notu (Stajyerlerin, yetkili olarak yaptıkları denetimler sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),
 3. Soruşturma notu (Stajyerlerin, yetkili olarak yaptıkları soruşturmalar sonunda düzenledikleri ön inceleme raporlarına verilen not),
 4. Araştırma ve inceleme notu (Stajyerlerin, yaptıkları inceleme ve araştırmalar sonunda düzenledikleri çalışmalara verilen not),

Yazılı sınav notları ortalaması ile sözlü sınav notu ve yetişme genel notu ortalaması toplanıp üçe bölünerek yeterlik sınavı notu bulunur. Böylece bulunacak yeterlik sınavı notunun 65’den aşağı olmaması şarttır.

Sınav Komisyonları:

Giriş ve Yeterlik Sınavları, merkezde kurulan sınav komisyonları tarafından yapılır. Sınav Komisyonu; Millî Emlâk Genel Müdürünün başkanlığında, Bakan tarafından belirlenecek iki Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı ile Kontrolörler Kurulu Başkanı ve bir Kontrolörden oluşur.

Komisyonlara ayrıca iki yedek üye seçilir.

Yeterlik Sınavından Önce Görevden Çıkarılma:

Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğü süresinde, mesleğin gerektirdiği karakter ve niteliklerle bağdaşmayacak tutum ve davranışları tesbit edilenler, yeterlik sınavı beklenmeksizin başka bir göreve nakledilebilirler.

EĞİTİM

Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlerinin Yetiştirilmesi:

Giriş sınavını kazanıp stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğüne atananlar, 3 yıl süre ile staj görürler ve bu müddet içerisinde:

 1. Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,
 2. Millî Emlak mevzuatını öğrenmelerini sağlamak,
 3. Denetim ve tahkikat usullerinde ihtisas sahibi olmalarını temin etmek,
 4. Rapor yazma tekniği hususundaki bilgi ve melekesini geliştirmek,

suretiyle yetiştirilmeleri sağlanır.

Yetiştirme Şekli:

Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlerinin yetiştirilmesi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

 1. Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlüğüne atananlar, önce bir hazırlanma dönemi geçirirler. Bu dönemde genel olarak malî konularda, özel olarak Millî Emlâk mevzuatında ve denetim, tahkik usullerinde eğitime tabi tutulurlar.
 2. Kıdemli Kontrolörlerin yanında ve bu Kontrolöre tabi olarak çalışırlar ve onun göstereceği işleri yaparlar.
 3. Staj döneminde meslek konuları üzerinde tertiplenecek kurslar ve seminerlere katılırlar.
 4. Stajyer Millî Emlâk Kontrolörlerinin yukarıdaki esaslar dairesinde yetiştirilmesi için gerekli tedbirler Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce alınır. Bunun için gerektiği takdirde bir ya da bir kaç Millî Emlâk Kontrolörü görevlendirilebileceği gibi, özel bir grupta teşkil edilebilir.

Yurt Dışına Gönderilme:

Görevlerinde başarılı kontrolörler, yapılacak yabancı dil imtihanlarında da başarılı olmak şartı ile Bakanlıkça lüzum görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak veya Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde mesleki incelemelerde bulunmak maksadı ile bir yıldan fazla olmamak üzere yabancı memleketlere geçici görevle gönderilebilirler.

Yabancı dil imtihanları, yönetmeliklerde yazılı esaslara göre başkan ve üyeleri Bakan tarafından tayin olunan en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır.

ÇALIŞMA DÜZENİ

Genel Çalışma Düzeni:

Milli Emlak Kontrolörlerinin çalışmaları, Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinin 24 ve 25’inci maddelerine göre düzenlenir. Bu maddeler uyarınca Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Yıllık Çalışma ve Teftiş Programı, Bakanlık Makamının onayına sunulur.

Bu program; merkez çalışmalarını, milli emlak birimlerinin teftişini, konu incelemelerini ve hizmet içi eğitim çalışmalarını ihtiva eder.

Yıllık Çalışma ve Teftiş Programı:

Yıllık Çalışma ve Teftiş Programı aşağıdaki hususlara yer verilir:

 1. İnceleme çalışmalarına ilişkin esas ve usuller,
 2. Teftiş çalışmalarına ilişkin genel esaslar, teftiş programının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar ve teftiş konuları,
 3. Rapor okuma işleri,
 4. Teftişi yapılacak milli emlak birimleri ve mesleki kıdemlerine göre Kontrolörlerin turne süreleri.

Millî Emlâk Kontrolörlerinin Çalışmaları:

Kontrolörlerin çalışmaları, geçici ve devamlı inceleme yerlerine göre saptanır.

Devamlı inceleme yerleri, Kontrolörlerin çalışmalarının ara verilmeden yürütüldüğü Ankara, İstanbul ve İzmir illeridir.

Devamlı inceleme yerlerinde, grup başkanlıkları ve büro teşkilatı kurulur.

Turne Süreleri:

Millî Emlâk Kontrolörlerinin turne süreleri, mesleki kıdemlerine göre aşağıda gösterilen şekilde tesbit olunur.

 1. Mesleki kıdemi 5 yıla kadar olan Kontrolörler için 4 ay,
 2. Mesleki kıdemi 5 ilâ 9 yıla kadar olan Kontrolörler için 3 ay,
 3. Mesleki kıdemi 10 yıl ve daha fazla olan Kontrolörler için 2 ay,
 4. Başkontrolörler için 2 ay.

Turne zamanları, iklim ve ekonomik şartlar göz önüne alınarak bölgeler itibariyle tesbit olunur.

Millî Emlâk Kontrolörleri çalışmalarını, programdaki sürelere göre düzenlemek zorundadırlar.

Çalışmasını program süresinden evvel bitiren Millî Emlâk Kontrolörüne, kalan süre için yeni bir çalışma yeri verilebilir.

Programın bitirilmemesi sebebiyle turne süresini aşan günler, ertesi yıl turnesinde nazara alınmaz ve mahsup edilmez.

Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce ek olarak verilen görevler ve program süresinin aşılmasını gerektiren zorunlu durumlarda geçirilen günler, ertesi yıl turne süresinden mahsup edilir.

Bölge Esası:

Turneler, bölge esasına ve bölge sırasına göre yapılır. Ancak, program hazırlanırken son dört yılın teftiş çalışmalarında yer almayan milli emlak birimlerine öncelik verilmek suretiyle, iş yoğunluğu fazla olan il ve ilçeler gözönüne alınır.

Grup Çalışmaları:

Millî Emlâk Kontrolörleri, Milli Emlak Genel Müdürünce gerekli görülen durumlarda gruplar halinde çalıştırılırlar.

Her grubun başkanı grubun çalışmalarını, ekibe dahil Kontrolörlerle yapacağı toplantılarda onların fikirlerini almak suretiyle düzenler.

Millî Emlâk Kontrolörleri Grup Başkanlıkları:

Millî Emlâk Kontrolörleri Grup Başkanlığı, bir Grup Başkanı ile yeteri kadar kontrolör ve büro teşkilatından kurulur.

Grup başkanları ve bu gruplarda görevlendirilecek Millî Emlâk Kontrolörleri, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Grup Başkanının Görevleri:

Grup Başkanları, grupların faaliyetini aşağıdaki esaslar dairesinde düzenlemek, yönetmek ve yürütmekle görevlidir.

 1. Yıllık Çalışma ve Teftiş Programına uygun olarak çalışmaların düzenlenmesi,
 2. Başkanlıkça gönderilen işlerin, ilgili Kontrolöre tebliği ve takibi,
 3. Millî Emlâk Kontrolörlerinin çalışma durumlarının, tavır ve hareketlerinin izlenmesi ve Başkanlığa bilgi verilmesi,
 4. Grubun temsil edilmesi,
 5. Büro işlerinin yürütülmesi.

Çalışma Sonuçları Raporları:

Millî Emlâk Kontrolörleri, çalışmalarının neticelerini alakâlı bulunduğu işlerin özelliğine göre;

– Cevaplı rapor,

– Basit rapor,

– Ön inceleme raporu,

– Genel durum raporu,

– Genel kuruluş raporu,

– Yazı,

İle tesbit ederler.

Rapor ve yazılara, takvim yılı itibariyle her yıl 1’den başlamak suretiyle sıra numarası verilir.

Cevaplı Rapor:

Cevaplı raporlar, yapılan denetimlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili dairelerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle, bir asıl ve iki örnek olarak ve milli emlakın ana konuları itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir.

Bunların asılları ile birer örneği; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, örneği ise teftiş dosyasında saklanmak üzere, üst yazı ekinde ilgili yerlere tebliğ edilir. Raporların diğer örneği ise, Başkanlığa gönderilir.

Cevaplı raporlarda:

 1. Denetlenen servislerde, hangi tarihler arasındaki işlemlere ve hangi dosyalara bakıldığı,
 2. Hatalı ve noksan görülen hususların, kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi madde ve hükümleriyle alakâlı bulunduğu,
 3. Mevzuata göre yapılması gereken işlemler ve görüşler,

belirtilir.

Cevaplı raporlar; Millî Emlak Kontrolörünce belirtilen süreler içinde, denetlenen memurlarla birinci ve ikinci derece amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Millî Emlâk Kontrolörüne iade olunur. Gelen raporlar, en geç 15 gün içinde Kontrolör tarafından son mütalâa eklenerek Kontrolörler Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Kontrolörlükçe uygun görülmemesi halinde, son mütalâanın açık ve gerekçeli olarak yazılmasına önem verilir.

Hastalık, askerlik ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilme ve staj gibi hallerde, cevaplı raporlara son mütalâa Grup Başkanları tarafından verilebilir.

Cevaplı raporun, ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu, Millî Emlâk Kontrolörleri bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmaksızın süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında, gereği yapılmak üzere, Millî Emlâk Kontrolörünce Kontrolörler Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

Kontrolörler Kurulu Başkanlığı, son mütalâası yazılmış olarak gelen cevaplı raporları, en kısa zamanda Genel Müdürlüğe gönderir ve neticelerini, ilgili Kontrolöre bildirir.

Servis denetimlerinde, cevaplı rapor tanzimini gerektirmeyen hallerde, durum bir yazı ile denetlenen daireye bildirilmekle beraber bu yazının bir örneği de Kontrolörler Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Basit Rapor:

Aşağıdaki durum ve konular için basit rapor düzenlenir:

 1. Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerde ve uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve teklifler,
 2. Denetimlerde cevaplı rapora bağlanmasına lüzum görülmeyen hususlar ve haller,
 3. Bakanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkında düşünceler,
 4. Millî Emlâk Kontrolörlerinin mesleki konulardaki çalışma sonuçları,
 5. Şikayet ve ihbarlar üzerine veya doğrudan doğruya yapılan inceleme ve soruşturmalar neticesinde cezai kovuşturmayı gerektirmeyen durumlar.

Basit raporlar, konularının ilgilendirdiği servisler göz önünde tutularak yeteri sayıda düzenlenir.

Ön İnceleme Raporu:

4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, izin vermeye yetkili merciler tarafından yapılan görevlendirmeler neticesinde Kontrolörlükçe yapılan ön inceleme sonuçları “Ön İnceleme Raporu”na bağlanır.

Ön inceleme ile görevlendirilen kontrolörler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, anılan Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin gerektiğinde ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

Düzenlenen Ön İnceleme Raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken mercilere, örnekleri ise Kontrolörler Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Milli Emlak Kontrolörleri, yaptıkları denetim ve incelemeler esnasında, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikâyet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde, konu hakkında düzenleyecekleri yazıyı, Başkanlık aracılığıyla izin vermeye yetkili mercie iletirler.

Genel Kuruluş Raporu:

Turne programına dahil yerlerden her biri için denetim sonunda “Genel Kuruluş Raporu” tanzim edilir.

Genel Kuruluş Raporu, teftiş edilen birimlerin iş yoğunluğu, mevcut personelin nicelik ve nitelik yönünden yeterlilik derecesi, çalışma usul ve yöntemleri, iş yerleri ve çalışma araçları ile demirbaş, kırtasiye ve diğer ihtiyaçları hakkındaki görüş ve önerileri ihtiva eder.

Grup çalışmalarında bu rapor, grup başkanı tarafından tanzim olunur.

Bu raporlar; bir örneğinin Genel Müdürlükçe alıkonulacağı, birer örneğinin de ilgili daire ve şubelere gönderileceği göz önünde tutularak yeterli sayıda düzenlenir.

Genel Durum Raporu:

Yıllık çalışma ve teftiş programı çerçevesinde yürütülen çalışmaların neticeleri hakkında Genel Müdürlüğe özet bilgi vermek maksadı ile, yıl sonunda her bir kontrolör tarafından “Genel Durum Raporu” tanzim edilir.

Bu raporda şu hususlar belirtilir;

 1. Denetlenen yer ve konular ile yazılan cevaplı raporların tarih ve sayıları,
 2. Verilen inceleme görevleri ve kendiliğinden yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen basit raporlar,
 3. Mevzuata ilişkin etüt ve araştırmalar,
 4. Hizmet içi eğitim çalışmaları,
 5. Mali mevzuatın uygulanmasında belirlenen genel hata ve eksiklikler ve bu konulardaki görüş ve öneriler.

Genel Durum Raporları birer örnek olarak düzenlenir.

Denetim, İnceleme, Ön İnceleme ve Genel Kuruluş Raporları Üzerine Yapılan İşlemler:

Denetim, İnceleme, Ön İnceleme ve Genel Kuruluş Raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili dairelerde izlenmesi Genel Müdürlüğe aittir.

Denetim Raporları üzerine Bakanlıkça mahalline yapılan tebliğlerin bir örneği, Genel Müdürlük tarafından Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça da ilgili Millî Emlâk Kontrolörüne iletilir.

Personel Değerlendirme Formları:

Personel değerlendirme formları; işlemleri denetlenen ve tetkik edilen kuruluş amir ve memurlarının durum ve karakterlerini, mesleki bilgileri hakkındaki görüş ve düşünceleri belirtmek amacı ile düzenlenir. Memurların terfiî, takdiri, cezalandırılması ve nakilleri ile ilgili işlemlerde göz önünde tutulmaları bakımından bunlarda yer alacak bilgilerin kesin kanaate dayanması gerekir.

Bu formlar, genel kuruluş raporlarına ekli olarak Kontrolörler Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

Çalışma ve Hakediş Cetveli:

Millî Emlâk Kontrolörleri, birer aylık süreler dahilindeki çalışmalarını, bu çalışmalarıyla ilgili yolluk ve diğer hakları ile konaklama ve yolculuk giderlerini, aylık olarak düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

Bu cetvellerin, ait olduğu ayı takip eden ayın 5’inci günü mesai bitimine kadar hazırlanarak, Kontrolörler Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekir.

Çalışma ve hakediş cetvelinde çalışmalar, gün itibariyle ve ana hatları ile belirtilir.

Bu cetvelde; ay içinde verilen görevler ve bu görevlerle ilgili yapılan çalışmaların safahatı, düzenlenen yazı ve raporlar, yolculuklara ait giderler, aylık ve diğer istihkaklar ile bunlara karşılık alınan ve varsa fazla alınıp geri ödenen paralar gösterilir.

Çalışma ve hakediş cetveline, yolluk talep formu ve yolluk bildirimi ile konaklama belgesi ve varsa THY bileti eklenir.

Haberleşme:

Millî Emlâk Kontrolörleri, görevleri icabı özel veya kamu kurum ve kuruluşları ve şahıslar ile olan haberleşmelerini genel olarak yazı ile yaparlar.

Millî Emlâk Kontrolörleri, acele olan hallerde haberleşmeyi telgraf veya telefon ile de yapabilirler.

Yazı ve telgrafların başına, takvim yılı itibariyle sıra takip eden numaralar verirler.

Yazıların mümkün olduğu kadar kısa, açık ve resmi ifadeli olmasına önem verilir.

Milli Emlâk Kontrolörleri, denetim ve inceleme çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla haberleşme ihtiyacı duyduklarında, yürürlükteki usul ve kaidelere uyarak, doğrudan doğruya veya gereken hallerde Millî Emlâk Genel Müdürlüğü veya Kontrolörler Kurulu/Grubu Başkanlığı kanalı ile yaparlar.

Millî Emlâk Kontrolörleri, kendilerinden sorulan hususlara, incelemeye ihtiyaç duymaları sebebiyle süresinde cevap veremeyeceklerse, durumdan Genel Müdürlük veya Kontrolörler Kurulu Başkanlığını haberdar eder ve gecikme sebebini bildirirler.

Kayıt ve Dosya İşleri:

Millî Emlâk Kontrolörleri; rapor ve yazılarının birer örneği ile kendilerine gelen yazı ve genelgeleri, özel dosyalarında saklarlar.

Raporlar, ilgili makam veya yerlere birer yazı ile gönderilir.

Millî Emlâk Kontrolörleri, çeşitli daire ve makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazı ve telgrafları “Evrak Kayıt Defteri”ne işlerler. Bunların posta ile gönderilmesinde “Posta Zimmet Defteri” kullanılır.

İstatistik Düzeni:

Millî Emlâk Kontrolörlerinin tamamının, yıl içinde yaptıkları denetim ve inceleme ile diğer çalışmalarını gösteren bilgileri belli bir sistem içinde toplamak, bu inceleme ve çalışmalar ile ilgili faaliyetlerin gelişmesini tesbit ve takip etmek, yorumlamak ve değerlendirmek maksadıyla, Kontrolörler Kurulu Başkanlığınca yıllık faaliyet raporları düzenlenerek Bakanlığa (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) sunulur.

GÖREV VE YETKİLER

Kontrolörlerin Görev ve Yetkileri:

Millî Emlâk Kontrolörleri: 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yürütülmesi Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne verilen işler ile kanunlar, özel anlaşmalar ve sair mevzuatla uygulanması Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne verilen konularda,

 1. Maliye Teşkilatının millî emlâk servislerinde, diğer devlet daireleri ile müesseselerinde, özel ve tüzel kişiler nezdinde, millî emlâkla ilgili her türlü denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, defter ve belgeleri gizli de olsa incelemek,
 2. Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün görevleri kapsamına giren konularda etüdler hazırlamak, uygulanan kanun, kararname ve sair konular hakkında inceleme yapmak ve düşünce bildirmek,
 3. Memur suçlarının soruşturulma ve kovuşturulmasına ilişkin kanunlar uyarınca memurlar hakkında ön inceleme yapmak,
 4. Denetlenen Millî Emlâk birimindeki görevlilerin yeterlik, yetenek, ve kişisel durumları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak,
 5. Bakanlık makamı ve Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak,

Görev ve yetkisine sahiptirler.

Denetlenen Daire Amir ve Memurlarının Mecburiyeti:

Denetlenen daire ve müesseselerdeki görevli memurlar, Millî Emlâk Kontrolörlerine görevlerini ifa sırasında her türlü kolaylık ve yardımı göstermek, gizli de olsa defter ve belgeleri vermek zorundadırlar.

Yardım Zorunluluğu:

Denetim süresince ilgili amir ve memurlara, Kontrolörün bilgisi dışında izin verilemez.

Görevin ifası sırasında Maliye ve Mülkiye Amirleri ile ilgili kamu kuruluşları, Kontrolörlere gereken kolaylığı gösterme ve yardımda bulunma zorunluluğundadırlar.

Görevden Uzaklaştırma ve Kanunî Kovuşturma:

Millî Emlâk Kontrolörleri yaptıkları denetim ve ön inceleme sırasında, gizli ve açık zimmet ve yolsuzluğu görülen yahut belgeleri göstermeyen, denetimde güçlük çıkaran veya görevi başında kalmasında sakınca görülen memurların, görevden uzaklaştırılmalarını teminen durumu Bakanlığa bildirirler.

Bu memurlar hakkında işledikleri suçların nev’i ve mahiyetlerine göre 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu veya 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca kovuşturma yaparlar veya soruşturma ve kovuşturmanın başlatılabilmesi için durumu yetkili mercie bildirirler.